grundfos-service1

ขอเชิญท่านเข้าสู่งานสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด”  โดย บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.แอนด์.ซัพพลายส์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเทพราชแกรนด์บอลลูน โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

          กรุนด์ฟอส ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำระดับโลก ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำและระบบเครื่องสูบ ปัจจุบัน กรุนด์ฟอส มีสินค้าที่จำหน่ายไปแล้วเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีความจำเป็น และสำคัญยิ่งที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของการทำงาน และเทคนิคต่างๆ ของเครื่องสูบน้ำนั้นๆ ต่อการงานบริการของท่าน

          โดยการนี้ บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.แอนด์.ซัพพลายส์ จำกัด (Grundfos Service Partner) เขตพื้นที่สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา กำหนดจัด “งานสัมมนาการบริการกรุนด์ฟอส” ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานสูงสุด” ณ ห้องเทพราชแกรนด์บอลลูน โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา

          โดยการสัมมนาจะรับผู้เข้าร่วมสัมมนาบริษัทฯ ละ 2 ท่าน เท่านั้น เพื่อที่ทางวิทยากรสามารถดูแลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรายละเอียดการสัมมนาทางบริษัทฯ ได้แนบมากับจดหมายฉบับนี้

          บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.แอนด์.ซัพพลายส์ จำกัด (Grundfos Service Partner) จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ อนึ่งเพื่อให้การสัมมนาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่/พนักงาน ซึ่งทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมสัมมนา ตามหัวข้อต่างๆ และสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้จริงๆ

          อนึ่งบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารกลางวัน พร้อมกับเบรค 2 เวลา และมีการจัดอาหารส่วนหนึ่งที่ ฮาลาล HALAL สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นมุสลิม หลังจากนั้นทาง บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.แอนด์.ซัพพลายส์ จำกัด มีการแจกรางวัลของสัมมนาคุณ และมีสินค้า อะไหล่อุปกรณ์ นาทีทองลดราคามากกว่า 30% (หากท่านมีความประสงค์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนการสัมมนา)

          กรุณากรอกรายละเอียดในเอกสารแนบ (รายชื่อ และกำหนดการเดินทาง) และส่งกลับมายังหมายเลขโทรสาร 02-321-4669 หรือทางอีเมล : am_engineering@hotmail.com และสามารถโทรสอบถาม-ติดต่อ ได้ที่หมายเลข 089-885-9976, 081-847-2975 และ 086-315-1676 กรุณาแจ้งลงทะเบียนภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของท่าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภายในการทำธุรกิจของท่านต่อไปในอนาคต

แผนที่เดินทาง

map

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

pdfหนังสือเชิญ, แบบตอบรับ, ชื่อ และกำหนดการของผู้เข้าร่วมเข้าสัมมนา